Obszary prowadzenia praktyki oraz cennik


Cennik usług księgowych - CENNIK DLA  SP. Z O. O.

 
Usługi księgowe:

Pakiet Podstawowy:

Ilość dokumentów Cena netto Okres  
0-15 190 zł  miesiąc
16-40 350 zł miesiąc
41-80 650 zł miesiąc
Więcej niż 81 Pakiet Standardowy miesiąc
 

Pakiet Standardowy:

 
Ilość dokumentów Cena netto Okres  
0 - 10 400 zł  miesiąc
11 - 40 700 zł miesiąc
41- 100 1000 zł miesiąc
101 - 150 1500 zł miesiąc
151 - 200 1700 zł miesiąc
201 - 300 2000 zł miesiąc
301 - 500 3500 zł miesiąc
501 + 4,50 zł za każdy dokument powyżej 501 szt

Obsługa kadrowo - płacowa:
 
Ilość pracowników Cena netto Okres  
1 - 10 40 zł  miesiąc
11 - 20 37 zł miesiąc
21 - 30 35 zł miesiąc
31 + 30 zł miesiąc                                                 

Pakiet Premium:

Ilość dokumentów Cena netto Okres  
0-200 5800 zł 1 miesiąc do 40 pracowników w cenie
201-500 9800 zł 1 miesiąc do 100 pracowników  w cenie
     
501 + 4,00 Za każdy dokument powyżej 501 szt

Inne kraje do prowadzenia działalności gospodarczej w UE, warunki otwarcia. 

Estonia.

Opcja 1. Rejestracja na podstawie notarialnie poświadczonego pełnomocnictwa.
Aby zarejestrować firmę potrzebne jest notarialnie poświadczone pełnomocnictwo oraz kopie paszportów
(krajowego + zagranicznego)
Koszt rejestracji firmy w pakiecie podstawowym (1 założyciel i 1 dyrektor, adres prawny siedziby i osoba kontaktowa, wszystkie opłaty skarbowe, koszty notarialne) wynosi 2100 EUR
+ każdy kolejny założyciel 150 EUR
Terminy - od chwili otrzymania pełnomocnictwa 10-12 dni roboczych.

Opcja 2. Rejestracja firmy poprzez e-residency (koszt karty 100 euro, termin - 1,5 miesiąca)
Cena pakietu wynosi 1500 EUR.
Obejmuje on: konferencję online dotyczącą rejestracji firmy, adres prawny na 1 rok, osobę kontaktową z licencją na 1 rok, uregulowanie opłat skarbowych, przygotowanie dokumentów do rejestracji, wsparcie przy zakładaniu konta w fintech bankach, 2 godziny konsultacji.
Termin – w ciągu 2-3 dni (pod warunkiem posiadania wyrobionej karty).
Począwszy od drugiego roku, obsługa firmy wyniesie 450 EUR (adres siedziby i osoba kontaktowa)

 

Cypr Rejestracja firmy na Cyprze


Cypr - europejska jurysdykcja z atrakcyjnymi przepisami podatkowymi,
mając szereg zalet w zakresie planowania podatkowego.
 
Korzyści z rejestracji firmy na Cyprze:

✓ Od 2004 roku jest częścią Unii Europejskiej;
✓ Stawka podatkowa od osób prawnych - 12,5%, jedna z najniższych w Europie;
✓ Zawarte Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z ponad
40 państwami (w tym z Ukrainą);
✓ Korzystanie ze wszystkich korzyści spółki europejskiej, handlującej z innymi
spółkami zarejestrowanymi w Unii Europejskiej (VAT UE);
✓ Dywidendy otrzymane na Cyprze i za granicą są zwolnione z podatku dochodowego;
✓ Nie ma podatku dochodowego od różnych operacji na papierach wartościowych i akcjach;
✓ Wygodna i szybka procedura rejestracji firmy;
✓ Nie ma ograniczeń co do kapitału statutowego spółki;
✓ Możliwości udzielenia zezwolenia na pobyt wszystkim dyrektorom spółki
i członkom ich rodziny.
 
Lista dokumentów wymaganych do zarejestrowania prywatnej spółki.

Dla każdej osoby związanej ze spółką (Beneficjent, Dyrektor/Sekretarz, Akcjonariusz, Pełnomocnik) konieczne jest przedłożenie:
1) Paszportu/ID (najlepiej paszport) poświadczonego notarialnie przez audytora lub bank;
2) Potwierdzenia adresu rejestracyjnego (rachunku za media) poświadczonego notarialnie przez audytora lub bank;
3) Listu rekomendacyjnego z banku;
4) Podpisanego i odatowanego CV;
5) Wypełnionego kwestionariusza rejestracyjnego klienta (KYC).
 
Procedura rejestracji spółki na Cyprze

1) Wybór i wstępna weryfikacja nazwy firmy* (1 dzień roboczy);
* Nie wliczone w cenę rejestracji firmy.
2) Zatwierdzenie nazwy przez Rejestr spółek (3-4 dni robocze);
3) Wypełnienie i podpisanie przez beneficjenta kwestionariusza KYC;
4) Przedłożenie Due Diligence dokumentów dla beneficjenta i sygnatariusza (paszport,
meldunek w paszporcie lub rachunek za media etc.);
5) Ustalone struktury Spółki (skład dyrektorów, akcjonariuszy, sekretarz, adres
rejestracyjny spółki);
6) Rejestracja spółki w Rejestrze spółek (7-10 dni roboczych);
7) Podpisanie przez beneficjenta Indemnity Letter;
8) Legalizacja dokumentów otrzymanych z Rejestru spółek (4 zaświadczenia i
memorandum);
9) Załatwienie pozostałych niezbędnych dokumentów * (deklaracja zaufania, pełnomocnictwo na podstawie apostille etc.) 1-2 dni robocze.

 
KOSZT
Pierwszy rok:
✓ Urzędowe sprawdzenie nazwy * - 100 EUR
* Istnieje lista już zatwierdzonych spółek.
✓ Rejestracja firmy, w tym obsługa przez pierwszy rok - 3800 EUR
✓ Roczna opłata w Rejestrze spółek 380 EUR (w tym opłata administracyjna w wysokości 30 EUR). Jest to opłata skarbowa.
✓ Kurier – 100 EUR

Drugi i następne lata:
✓ Coroczne przedłużenie - 1900 EUR
✓ Roczna opłata w Rejestrze spółek 380 EUR (w tym opłata administracyjna w wysokości 30 EUR).
✓ Kurier – 100 EUR

Pakiet początkowy obejmuje następujące dokumenty:

1. Certyfikat rejestracji w języku angielskim z legalizacją (Certificate of Incorporation);
2. Certyfikat wydany przez Rejestr spółek potwierdzający adres prawny Spółki z legalizacją (Certificate of the Registered Office);
3. Certyfikat wydany przez Rejestr spółek poświadczający osobę dyrektora i sekretarza Spółki z legalizacją (Certificate of the Director&Secretary);
4. Certyfikat wydany przez Rejestr spółek poświadczający osoby akcjonariuszy Spółki z legalizacją (Certificate of the Shareholders);
5. Statut i Umowa spółki w języku greckim z legalizacją (Memorandum and Articles);
6. Oświadczenie, zawierające kopie 4 zaświadczeń, kopię Statutu i Umowy spółki w języku greckim oraz przetłumaczoną na angielski kopię Statutu i Umowy spółki (Affidavit);
7. Jedno pełnomocnictwo na 1 rok z legalizacją (Power of Attorney);
8. Deklaracja zaufania (Declaration of Trust);
9. Rozporządzenie w sprawie mianowania pierwszego dyrektora (ów) (Resolution appointing the First
Director);
10. Gwarancja braku działalności (Guarantee of Non-Trading);
11. Certyfikat(y) akcji (Share Certificate);
12. Papier firmowy Spółki;
13. Jedna okrągła gumowa pieczęć Spółki;
14. Rejestracja Spółki jako podatnika (TIC);
15. Indemnity Letter w dwóch egzemplarzach (oba powinny być podpisane i poświadczone przez świadka, jeden egzemplarz jest zwracany do biura)

Rodzaje spółek w języku angielskim biznesowym

W sektorze publicznym (public sector) w Wielkiej Brytanii funkcjonują różne podmioty biznesowe (business units). Każdy z nich działa w określonej branży świadcząc w jej obrębie odpowiednie usługi. Przedsiębiorstwa różnią się między sobą wielkością, profilem działalności oraz strukturą prawną. Wyróżniamy 4 podstawowe rodzaje działalności biznesowej w Wielkiej Brytanii:
sole trader (US: sole proprietorship) – przedsiębiorca samodzielny
partnership – spółka
limited company = limited liability company – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
cooperative – spółdzielnia
 
W obrębie spółki z o.o. (limited company) wyróżniamy 2 rodzaje tej spółki:
private limited company (UK: Ltd), (US: Llc) – spółka osobowa z ograniczoną odpowiedzialnością
public limited company (UK: Plc), (US: corporation – Inc or Corp) – publiczna spółka akcyjna z ograniczoną odpowiedzialnością
 
W obrębie spółki (partnership) występują 2 rodzaje spółek:
limited partnership – spółka komandytowa
unlimited partnership – spółka o nieograniczonej odpowiedzialności
 

Charakterystyka najważniejszych spółek w języku angielskim biznesowym

 
Przedsiębiorca samodzielny (SOLE TRADER):
– działa na własną rękę (operates on his own),
– ponosi nieograniczoną odpowiedzialność (has unlimited liability) za swoje długi i zobowiązania,
– prowadzi niewielki biznes, który nie wymaga dużych nakładów finansowych (doesn’t require large amounts of capital),
– działa najczęściej w branżach takich jak: handel detaliczny (retailing), sprzątanie (cleaning services), fryzjerstwo (hairdressing), kosmetologia (cosmetology & beauty), wystrój wnętrz (interior decorating), księgowość (accounting);
– otrzymuje wszystkie zyski, ale ponosi również wszystkie straty,
– musi przestrzegać niewielu przepisów prawnych (a few legal requirements to obey),
– jeżeli chce rozwijać swój biznes (expand his business), to najczęściej nie ma wystarczającego kapitału,
– najczęściej pracuje wiele godzin w ciągu dnia oraz rzadko bierze urlop,
– prowadzi swoją działalność biznesową całkowicie niezależnie (runs his business completely independently).
 
Spółka (PARTNERSHIP):
– składa się z dwóch lub więcej wspólników (partners),
– jej celem jest osiągnięcie zysku (make a profit),
– najczęściej powstaje na podstawie podpisanej przez właścicieli prawnej umowy (partners enter into legal agreement), chociaż nie jest to wymagane przez prawo,
– każdy partner ma prawo do zarządzania spółką i ponosi solidarną odpowiedzialność za (has joint and several liability for) długi spółki całym swoim majątkiem osobistym (personal wealth),
– partnerzy posiadają całkowitą władzę zarządczą (powers of management) i są zobowiązani podpisaną umową. Jeżeli takiej umowy nie ma to ma zastosowanie ustawa o spółkach cywilnych z 1890 r. (Partnership Act of 1890).
– spółka może zostać rozwiązania przez wypowiedzenie (might be dissolved by notice) lub za wspólną zgodą (or by mutual consent),
– zalety: podniesiony kapitał (increased capital), dni wolne i wakacje, partnerzy mogą czerpać korzyści ze swojego dotychczasowego doświadczenia zawodowego,
– wady: zyski i starty są dzielone, odpowiedzialność jest nieograniczona (unlimited liability).
 
Spółka osobowa z ograniczoną odpowiedzialnością (PRIVATE LIMITED COMPANY):
– kapitał jest podzielony na akcje, które są w posiadaniu akcjonariuszy,
– liczba akcjonariuszy nie może przekraczać 50 osób,
– akcjonariusze mają ograniczoną odpowiedzialność,
– spółka musi być zarejestrowana (registered),
– akcjonariusze mogą wybierać nowy zarząd na dorocznym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy (at the Annual General Meeting – AGM)
– odpowiedzialność jest ograniczona do wniesionego kapitału (is limited to the capital subscribed),
– dyrektorzy (directors) odpowiadają przed zarządem spółki (Board of Directors),
– akcjonariusze (shareholders) nie mają wpływu na bieżące sprawy spółki, chyba, że pełnią równocześnie role dyrektorów;
– akcjonariusze nie mogą sprzedawać swoich akcji osobom spoza spółki bez wcześniejszego uzyskania pozwolenia ze strony innych akcjonariuszy,
– w określonych okolicznościach spółka może przejść w stan dobrowolnej likwidacji (go into voluntary liquidation) i rozdzielić swój majątek (distribute its assets) pośród akcjonariuszy,
– spółka nie musi ujawniać swojego obrotu (turnover), jeżeli nie przekracza on 250 tys. funtów,
– spółka ma statusowy obowiązek (statutory obligation) dokonać zwrotu każdego roku do Rejestru Spółek (the Registrar of Companies),
– jeżeli spółka chce podnieść kapitał (raise the capital) , to może to zrobić przez wejście na giełdę (going public) i sprzedaż akcji na wolnym rynku (on the open market).
 
Publiczna spółka akcyjna z ograniczoną odpowiedzialnością (PUBLIC LIMITED COMPANY):
– posiada więcej niż 50 akcjonariuszy,
– jest notowana na giełdzie papierów wartościowych (is quoted/listed on the Stock Exchange), co oznacza, że jej akcje są swobodnie kupowane i sprzedane na rynku;
– akcjonariusze mogą swobodnie sprzedawać swoje akcje dowolnym osobom i nie potrzebują do tego zgody pozostałych akcjonariuszy.
 

NOWOŚĆ - REJESTRACJA FIRMY W UZBEKISTANIE

 
Uzbekistan jest ciekawym krajem pod względem handlu międzynarodowego.
Ten kraj jest atrakcyjnym dla zakupu świeżych owoców i warzyw, bakalii ze krajów Średniej Azji. Po przez uproszczane procedury daje możliwość wygodnego  handlu z Koreą Południową oraz Chinami.

Jest  możliwość budowania dużych centrów logistycznych oraz magazynowanie wszystkich towarów z Chin i Korei Południowej. Dzięki niskim kosztom pracowniczym, niskimi kosztami  logistyki magazynowej, Uzbekistan zachęca do inwestowania.
Rozwinięta technologia budowlana w Uzbekistanie, pozwala zbudować duże powierzchnie w krótkim terminie, na przykład: centrum logistyczne o powierzchni 100 tys m2  budowany jest w terminie do  1 miesiąca wraz z infrastrukturą.

W stolice Uzbekistanu, Taszkiencie jest możliwość nawiązać współprace z inwestorami oraz producentami różnych branż z Uzbekistanu, Korei Południowej i Chin.
Loty:  Warszawa -Tbilisi (przesiadka) - Taszkent

Rejestracja firmy możliwa jest na postawie pełnomocnictwa notarialnego w ciągu 1-2 dni, natomiast otwarcie rachunku bankowego 1 dzień ( wymagany przyjazd osobisty).

Rekomendowany banki: National Bank of Uzbekistan, Kapital Bank, Promstrojbank, Mikrocredit Bank.

Koszt rejestracji Spółki w Uzbekistanie to kwota 1500,00 EUR ( z pełną obsługą, bez kosztów noclegu)

Zapraszamy do współpracy !
Napisz do nas

Imię i nazwisko (wymagane)

Telefon (opcjonalne)

e-mail (wymagane)

Treść (wymagane)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem /am poinformowany /a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Global Concept Solutions Sp. z o. o., 31-147 Kraków, ul. Długa 74/ 5, tel: +48 602 745 255, e-mail: ceo@gcsolutions.pl
Polityka prywatności
Ta strona używa COOKIES. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.   akceptuje  polityka prywatności